menu

HOME 商品服務

商品服務

遠雄人壽金好心豁免保險費附約

備查文號:民國102年05月13日  (102)遠雄壽字第523號函
修正日期:民國107年09月14日 依108.04.09金管保壽字第10804904941號函
                                                 及108.06.13金管保壽字第10804933330號函修正

給付項目:二至六級失能豁免保險費
商品類別:健康保險;不分紅保險單