menu

HOME 商品服務

商品服務

遠雄人壽康樂綜合醫療手術定額健康保險附約

備查文號:民國108年03月22日  遠雄壽字第1080000515號函
修正日期:民國109年01月01日 依108.04.09金管保壽字第10804904941號函
                                                 及108.06.13金管保壽字第10804933330號函修正

給付項目:住院醫療日額保險金、加護病房暨燒燙傷病房保險金、住院前後門診保險金、住院手術保險金、
                 門診手術保險金、住院處置保險金、門診處置保險金、健康增值保險金

商品類別:健康險;不分紅保險單