menu

HOME 商品服務

商品服務

遠雄人壽意大力終身傷害保險

備查文號民國110年12月16日 遠壽字第1100005175號函

給付項目:意外身故保險金或喪葬費用保險金、特定意外身故保險金或喪葬費用保險金、
                    意外一至十一級失能保險金、特定意外一至十一級失能保險金、重大燒燙傷保險金、
                    意外失能安養扶助保險金、豁免保險費

商品類型:傷害保險;不分紅保險單。