menu

HOME 商品服務 W

商品服務

遠雄人壽新癌症終身健康保險附約(99)

備查文號:民國 99 年12月01日 (99)遠雄壽字第1228號函

修正日期:民國109年01月01日  依108.04.09金管保壽字第10804904941號函
                                                  及108.06.13金管保壽字第10804933330號函修正

給付項目:罹患癌症保險金、癌症住院醫療保險金、癌症住院醫療輔助保險金、癌症住院手術醫療保險金、
                  癌症門診手術醫療保險金、癌症骨髓移植醫療保險金、癌症門診醫療保險金、癌症放射線或化學
                  治療保險金、癌症義乳重建保險金、癌症義肢裝設保險金
(本險因費率計算已考慮脫退率,故無解約金。)

商品類別:健康保險;不分紅保險單