menu

HOME 商品服務

商品服務

遠雄人壽超級金人生傷害保險附約

備查文號:民國111年0107日 遠壽字第1110000012號函
給付項目:意外身故保險金或喪葬費用保險金、特定意外身故保險金或喪葬費用保險金意外一至十一級
                  失能保險金、特定意外一至十一級失能保險金、重大燒燙傷保險金、意外失能安養扶助保險金
商品類別:傷害保險;不分紅保險單